Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2019

3981 1bc9
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viamarciix marciix
7844 0754

July 25 2019

przedmarancza
8684 9582 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatoganja toganja
przedmarancza
5965 7eda 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
przedmarancza
5563 80fa 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
4816 abe1
Reposted fromrousmadder rousmadder vianiskowo niskowo
przedmarancza
9247 3efd 500
przedmarancza
Albo robiło się ciemno i wszystko zaczynało być jeszcze bardziej nijakie. Albo powoli umieraliśmy.
— m.nahacz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
1516 ffb9 500
Reposted frommirosia mirosia viadirtyliar dirtyliar
przedmarancza
7968 7c45 500
Reposted fromniente niente viaCannonball Cannonball
przedmarancza
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
przedmarancza
7238 e6c3 500
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet
przedmarancza
8093 09cf
przedmarancza
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
-Joanna Chmielewska
Reposted frommimala mimala viamyfuckingreality myfuckingreality
przedmarancza
4461 95d7 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyfuckingreality myfuckingreality

July 24 2019

przedmarancza
Reposted fromDennkost Dennkost viasowa sowa
przedmarancza
3247 73b5 500
Reposted fromxanth xanth viasowa sowa

July 05 2019

przedmarancza
3754 f775
przedmarancza
Reposted fromTullfrog Tullfrog viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl