Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

przedmarancza
przedmarancza
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viajointskurwysyn jointskurwysyn
przedmarancza
0459 2e70
Reposted fromsosna sosna viasowa sowa
4700 8645 500
przedmarancza
1719 a702
Reposted fromparkaboy parkaboy viascorpix scorpix

July 18 2017

przedmarancza
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
przedmarancza
6577 eef2 500
Reposted fromfungi fungi viasowa sowa
przedmarancza
przedmarancza
3900 6ec7
Reposted fromSzczu Szczu viasowa sowa

July 13 2017

przedmarancza
5433 f26f
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
przedmarancza
3257 639c 500
Reposted fromTeardrops Teardrops viaiblameyou iblameyou

July 12 2017

przedmarancza
7639 98bf
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamayamar mayamar

July 04 2017

4867 b779 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
przedmarancza
9696 450c 500
Reposted fromprecelka precelka

June 19 2017

przedmarancza
0515 2ba2
Reposted fromkrzysk krzysk viasowa sowa

June 18 2017

June 16 2017

przedmarancza
1781 9f9a
Reposted fromdaelmo daelmo viasowa sowa
przedmarancza
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl