Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2019

przedmarancza
3754 f775
przedmarancza
Reposted fromTullfrog Tullfrog viascorpix scorpix

May 01 2019

7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

przedmarancza
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viascorpix scorpix
przedmarancza
3894 222c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
przedmarancza
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viajointskurwysyn jointskurwysyn
przedmarancza
0115 0f40
Reposted fromjestemzero jestemzero viaiblameyou iblameyou
przedmarancza
2298 c28c 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viajointskurwysyn jointskurwysyn
przedmarancza
6643 73e4 500
Reposted fromzie zie viajointskurwysyn jointskurwysyn
przedmarancza
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viaembrace embrace
przedmarancza
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaembrace embrace
przedmarancza
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaembrace embrace
przedmarancza
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaembrace embrace

March 27 2019

przedmarancza

I wracałam. Myślałam, że może to jest właśnie miłość. Jeżeli nie możesz od kogoś odejść. I jesteś z nim nawet jeżeli nie chcesz. Teraz wiem, że to na pewno nie jest miłość. To rodzaj uzależnienia, to zamknięcie w więzieniu. 

— Beata Pawlikowska
przedmarancza
9967 c810 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaiblameyou iblameyou
przedmarancza
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viasatyra satyra
przedmarancza
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viascorpix scorpix
przedmarancza
8232 3981 500
Reposted fromexistential existential viasatyra satyra
przedmarancza
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou
przedmarancza
5073 8a3e 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viakojotek kojotek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl